Zápis 2024/2025

Výsledky zápisu pro školní rok 2024/2025


PREZENČNÍ ZÁPIS

Přijímací řízení do Mateřské školy Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Chobotská 1757, se uskuteční ve dnech:

2.5. 2024 od 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.
3.5. 2024 od 09.00 – 12.00 hod.

Preferujeme elektronický předzápis pomocí aplikace TWIGSEE. Tento předzápis bude spuštěn v pondělí 1. 4. 2024 a bude ukončen v pondělí 22. 4 . 2024. Elektronický předzápis zjednoduší následný prezenční zápis do mateřské školy.

Dostupnost přihlášek:
 1. ke stažení v sekci „Dokumenty ke stažení“
 2. k vytisknutí z elektronického předzápisu Twigsee
 3. k vyzvednutí v mateřské škole  v termínu od 2. 4. 2024 

Řádně a čitelně vyplněnou přihlášku doručte nejpozději v den zápisu do mateřské školy.
Přihlášku je též možné zaslat:

 1. poštou
 2. datovou schránkou: ID datové schránky – shekzxi
 3. e-mailem s elektronickým podpisem

Termín podání přihlášky, pokud chcete využít jiných možností než osobní, je od 2. 5. 2024 do 16. 5.2024 (datum razítka podání na poště nejpozději 16.5.2024). V tomto případě je nutné přiložit prostou kopii rodného listu.

Dokumenty potřebné k zápisu:
 1. vyplněná přihláška + potvrzení lékaře
 2. rodný list dítěte
 3. platný průkaz totožnosti zákonného zástupce
 4. vyjádření školského poradenského zařízení, popř. registrujícího lékaře o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte
 5. cizinci:  vízový doklad dítěte nebo záznam o udělení dočasné ochrany, povolení k pobytu, doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat, místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)

Přihlášky budou posouzeny podle stanovených kritérií, vydaných ředitelkou školy Bc. Šárkou Severovou, pro školní rok 2024/2025.

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34, § 34a, §165 ods.2 písm. b) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 v platném znění (dále školský zákon), dále zákonem č.500/2004 Sb. v platném znění a § 50 zák.č.258/2000 Sb. ochraně veřejného zdraví v platném znění.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání je dle § 34a odst. 1 (školský zákon) povinné pro děti, které dosáhly alespoň pátého roku věku před zahájením nového školního roku (tj. do 31. 8. 2024).

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech či jiným způsobem – individuálním vzděláváním dítěte, vzděláváním v přípravné třídě základní školy či vzděláváním v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky.

Seznámení s podklady

Zákonný zástupce se před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit a vyjádřit k podkladům rozhodnutí v budově Mateřské školy Brandýs n. L. – Stará Boleslav, Chobotská 1757, dne 14.5. 2024 v době od 13:00 do 15:00 hod.

Vydání rozhodnutí

Výsledky zápisu dětí na školní rok 2023/2024 budou k dispozici od 31.5. 2024  po dobu 15 dnů na webových stránkách MŠ a dále budou vyvěšeny ve vývěsce u MŠ

V případě kladného rozhodnutí ve věci přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, bude vydáno pouze na žádost zákonného zástupce.

Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí v písemné podobě, které bude zasláno poštou.

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání

Kritéria jsou ke stažení zde

Ve školním roce 2024/2025 je možno přijmout cca 32 dětí k předškolnímu vzdělávání

Odkaz na článek o tom, co má dítě zvládnout před nástupem do mateřské školy

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS

Po kliknutí budete přesměrováni na formulář elektronického předzápisu

Elektronický předzápis bude spuštěn v tomto termínu:

1 .4. 2024 – 22. 4. 2024

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání si stáhněte v sekci Dokumenty ke stažení

Sledujte pozorně naše webové stránky

Všechny články o zápisu

Zápisy do MŠ jsou za dveřmi
Informace pro rodiče Novinky Zápisy

Zápisy do MŠ jsou za dveřmi

Před nástupem do mateřské školy
Informace pro rodiče Zápisy

Před nástupem do mateřské školy

{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}